Εκδόθηκε το handbook του Active Youth Challenge!

Το Active Youth Challenge είναι ένα πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε από τις 29 Σεπτεμβρίου 2019 έως τις 6 Οκτωβρίου 2019 στη Λάρισα με συμμετέχοντες 50 νέους και νέες από την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία και τη Νορβηγία. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ Νεολαία, Βασική Δράση 1 της Ε.Ε.

Κατά την διάρκεια της ανταλλαγής, οι συμμετέχοντες εξέτασαν μέσα από μεθόδους μη τυπικής εκπαίδευσης το επίπεδο συμμετοχής των νέων (διαδικτυακή και μη) με ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη της ενεργούς συμμετοχής των NEETs και των νέων με λιγότερες ευκαιρίες.

Μέσω των ομαδικών δραστηριοτήτων και εργαστηρίων αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με το ζήτημα της συμμετοχής των νέων και ειδικότερα των NEETs σε τοπικό, Ευρωπαϊκό και διαδικτυακό επίπεδο.

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε και το handbook που εκδόθηκε στα πλαίσια του προγράμματος και περιέχει καλές πρακτικές της ενεργής συμμετοχής των νέων από τις συμμετέχουσες χώρες.