Η Συμμετέχω στηρίζει το δίκτυο InCommon για την ενίσχυση των μεταναστριών!

Η Συμμετέχω στηρίζει ενεργά το δίκτυο “Incommon Cultural and Educational Interventions for the Exercise of the Active Citizenship of  Migrant Women“. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το AMIF (Asylum, Integration, Migration Fund) ένα χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τους εταίρους να είναι οργανισμοί από την Αυστρία, την Κύπρο, την Ελλάδα και την Ισπανία. Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστριών μέσα από τη συμμετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες. Το InCommon βασίζεται στο γεγονός ότι ο πολιτισμός είναι ένα πανανθρώπινο αγαθό που αναπτύσσεται μέσα από τη συμμετοχή όλων των μελών μιας κοινότητας. Η συμμετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες σημαίνει συμμετοχή στην κοινότητα. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος οι εταίροι έχουν δώσει τρεις κατευθυντήριες γραμμές:

  1. Δράσεις για την ενίσχυση των γυναικών μέσα από την προσωπική τους ανάπτυξη και εκπαίδευση πάνω στις Βασικές Ικανότητες του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς.
  2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας την κοινωνική ένταξη μέσω του του Πολιτισμού (Κλίμακα Πολιτιστικής Ιθαγένειας)
  3. Δημιουργία τοπικών δικτύων, αποτελούμενων από κοινότητες, εθελοντές και πολιτιστικές οντότητες

Το InCommon στοχεύει να υλοποιήσει έναν ατομικό πλαίσιο οδηγιών για 400 μετανάστριες για την εφαρμογή της ιθαγένειας μέσα από τη συμμετοχή στα πολιτιστικά κοινά της κοινότητας φιλοξενίας. Οι έννοιες που θα ενισχυθούν είναι η διαχείριση υποθέσεων, η ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων και η συστηματική παρέμβαση σε ατομικό, επαγγελματικό και κοινοτικό επίπεδο. Το πρόγραμμα θα συστηματοποιήσει αυτή τη διαδικασία σε μια εργαλειοθήκη που θα επιτρέψει την μεταφορά αυτού του μοντέλου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μέσα από μια διαδικασία τεσσάρων σταδίων:

  1. ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΣ: Η ανταλλαγή καλών πρακτικών και η ανάλυση των εμποδίων που αποτρέπουν τις γυναίκες από την πλήρη συμμετοχή.
  2. ΕΜΠΛΟΚΗ: Η απασχόληση των δικαιούχων και η δημιουργία τοπικών δικτύων φορέων από μετανάστριες, εθελοντές και πολιτιστικές οντότητες.
  3. ΞΕΚΙΝΗΜΑ: Ανάπτυξη ενός εγχειριδίου και η παροχή εκπαίδευσης στις Ψηφιακές Δεξιότητες, στο Μαθαίνοντας να Μαθαίνω, στις Κοινωνικές και Αστικές Ικανότητες, στην Πολιτιστική ευαισθητοποίηση και στην Ηγετικότητα.
  4. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ: Ανάπτυξη 20 παρεμβάσεων που θα αντιστοιχούν στα αντίστοιχα στάδια της Κλίμακας Πολιτιστικής Ιθαγένειας

Η εργαλειοθήκη InCommon θα είναι διαθέσιμη σαν ανοιχτό λογισμικό στην πλατφόρμα του προγράμματος. Θα περιλαμβάνει υποστηρικτικό υλικό και διάφορες εκδοχές του προγράμματος από την υλοποίησή του στα τοπικά δίκτυα της κάθε χώρας εταίρου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ:  www.documenta.es/web/incommon/